Přehled akcí za rok 2017

Vážené sestry a bratři,

přinášíme Vám všem přehled činnosti OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava za rok 2017 toto je doplněno i fotografiemi.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava

Zpráva o činnosti Oblastního výboru ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava za rok 2017

 

Schůzová činnost

 

OV ČSBS uskutečnil během roku 5 schůzí předsednictva a 5 plenárních schůzí dle předem připraveného programu.

 

 

Besedy a přednášky na školách

 

Lektoři OV ČSBS-pamětníci br. Eliáš a br. Salomonovič absolvovali celou řadu přednášek a besed na středních a základních školách, ale i v jiných institucích, např. v knihovnách, kde seznamovali zejména mládež se svými osudy bývalých vězňů nacistických koncentračních táborů. Přednášky jsou ze stran škol žádané a mají mezi mládeží výborný ohlas.

 

 

Pietní a vzpomínková setkání a jiné akce

 

Členové OV ČSBS připravili nebo se spolupodíleli, či podpořili svou účastí řadu akcí nejen k významným výročím, ale i různé akce masového charakteru v kraji i mimo kraj, např.

 

* 7. 1. 2017   účast členů s rodinnými příslušníky na 40. ročníku pochodu „Helfštýnská

šlápota“ z Lipníku nad Bečvou na hrad Helfštýn ve spolupráci s ČsOL

Jednotou Opava;

 

* 20. 1. 2017      pietní akt u pomníku padlých na Městském hřbitově v Orlové k uctění

obětí tzv. Sedmidenní války v r. 1919, akci připravila ČsOL Jednota Opava;

 

* 25. 1. 2017     účast 20 členů ČSBS na zahájení ME v krasobruslení 2017 (vstupenky byly

darovány z ostravského magistrátu);

 

* 27. 1. 2017     tradiční pietní akt na Ústředním hřbitově na Slezské Ostravě u památníku

legionářů k uctění památky obětí konfliktu na území Těšínska v roce 1919,

akci připravil OV ČSBS;

 

* 29. 1. 2017     pietní shromáždění v Sadu Milady Horákové ke Dni holocaustu za účasti

studentů SPŠ Vítkovice, akci připravil OV ČBS;

 

* 4. 2. 2017       účast na mši a vzpomínce na padlé I. sv. války v Husově sboru v Ostravě-

Zábřehu, akce ČsOL Jednoty Opava a Náboženská obec Církve čsl. husitské;

 

* 14. 2. 2017     vernisáž naší putovní výstavy „Mnichov-okupace-osvobození“ v Památníku

životické tragédie, výstava zapůjčena na půl roku;

 

* 17. 2. 2017     účast na pietním aktu u památníku čs. legionáře a poslance Joži Davida

v Opavě, akce pořádaná ČsOL Jednotou Opava;

 

* 7. 3. 2017       vzpomínka na výročí narození TGM před Ostravským muzeem u busty TGM,

akci pořádal OV ČSBS;

2

 

* 8. 3. 2017         připomínka bitvy u Sokolova, pietní akt u Zborovského památníku, akci

připravil OV ČSBS;

 

* 14. 3. 2017     připomínka obsazení Ostravy německými vojsky v roce 1939 před budovou

KŘ Policie ČR MSK. Akci pořádal OV ČSBS;

 

* 23. 3. 2017        účast při odhalení nového památníku v místech vypálené Ostravské

synagogy, akci pořádala Židovská obec v Ostravě;

 

* 29. 3. 2017     pietní akt u pomníčku zvražděných letců R.A.F. na hřbitově u kostela

v Ostravě-Hrabůvce, akci pořádala ČsOL Jednota Ostrava 2;

 

* 15. 4. 2017     pietní akt v Sudicích u příležitosti 72. výročí překročení hranic 1. čs.

samostatnou tankovou brigádou v SSSR, akci pořádalo KVV Ostrava;

 

* 23. 4. 2017     pietní akt u pomníčku dvou sestřelených sovětských letců Kjotova

Komleva v lese u Velké Polomi a u hrobu příslušníka Svobodovy armády

Borise Pochožaje, akci pořádal KČP Ostrava;

 

* 28. 4. 2017        objíždění pomníků a pietních míst v rámci bojů tzv. Ostravsko-opavské

operace – Hlučín, Bolatice, Štítina, Dolní Lhota, akci připravil OV ČSBS,

zúčastnilo se 20 členů našeho svazu;

 

téhož dne pietní akt k osvobození v Ostravě-Michálkovicích;

 

téhož dne večer Slavnostní koncert svobody pro válečné veterány a jejich

doprovod a pozůstalé v Divadle A. Dvořáka, akci pořádalo KVV Ostrava,

zúčastnilo se 20 našich členů;

 

* 29. 4. 2017     3. ročník pochodu „Po stopách bojovníků za svobodu“, věnovaný památce

genpor. Končického, ze Štítiny a Budišovic do NP II.sv. války na Hrabyni,

akce realizována ve spolupráci s OV ČSBS Karviná a Opava. Policie ČR

MSK předvedla moderní techniku a výcvik psů;

 

* 30. 4. 2017      hlavní pietní akt k 72. výročí osvobození Ostravy u Památníku Rudé

armády v Komenského sadech za účasti válečných veteránů;

 

* 4. 5. 2017         pietní setkání u hrobu arm. gen. Ludvíka Svobody v Kroměříži, zúčastnilo

se 20 členů ČSBS, akce ve spolupráci se Společností L. Svobody, byla

prezentována putovní výstava;

 

* 5. 5. 2017         pochod žáků ZŠ Ostrava-Radvanice na počest čet. Arnošta Bródawky,

padlého u Sokolova, k Památníku Rudé armády v Komenského sadech,

účast více než 100 dětí s učiteli, akci organizačně připravil OV ČSBS;

 

* 8. 5. 2017       účast na pietním aktu k 72. výročí osvobození od fašizmu, NP II. sv. války

v Hrabyni ;

 

* 9. 5. 2017         účast na pochodu „Nesmrtelný pluk“ od Památníku Rudé armády před

Novou radnici, kde bylo předáno mírové prohlášení primátorovi města,

akci připravila Česko-ruská společnost a Ostravský ruský dům, zúčastnilo

se jí více než 100 osob;

 

3

 

* 19. 5. 2017         předání finančních prostředků za nákup zdravotních pomůcek bývalým

politickým vězňům, členům ČSBS Ostrava na Židovské obci v Ostravě,

akci zajistil OV ČSBS;

 

* 21. 5. 2017       tradiční zájezd na pietní akt na Terezínskou tryznu, účast 11 členů ČSBS

a jejich rodinných příslušníků;

 

* 9. 6. 2017         účast na promítání dokumentu „Z deníku spojařky“ a besedě s režisérem

v NP II. sv. války v Hrabyni u příležitosti Muzejní noci;

 

* 17. 6. 2017         účast na pietní vzpomínce na čs. legionáře Jana Čapka, hřbitov v Orlové,

akci pořádala Sokolská župa Moravskoslezská;

 

* 21. 6. 2017        účast na přednášce ředitelky Slezského zemského muzea Opava o gen.

Heliodorovi Píkovi, a na besedě s promítnutím dokumentu, Centrum

PANT v Ostravě;

 

* 2. 7. 2017         účast na vzpomínkové bohoslužbě v Husitském sboru v Ostravě-Zábřehu

ke 100. výročí zborovské bitvy a na pietním aktu na místním hřbitově u

hrobů čs. legionářů J. Satorie a R. Rajnocha, akci připravila ČsOL

Jednota Opava a Náboženská obec Církve čsl. husitské;

 

téhož dne odpoledne tradiční vzpomínkový akt ke  100. výročí bitvy u

Zborova u památníku v Husově sadu, akci připravil OV ČSBS;

 

* 3. 7. 2017           ustanovení Krajského koordinačního výboru;

 

* 5. 8. 2017           účast na pietním aktu v Životicích společně s OV ČSBS Karviná;

 

* 28. 8. 2017        účast na pietním aktu k 73. výročí SNP v Makově;

 

* 9. 9. 2017          účast 7 členů na 2. ročníku Memoriálu gen. Končického – střelnice Stará

Bělá a výšlap na Lysou horu, akci připravila ČsOL Jednota Ostrava 1;

 

* 18. 9. 2017       vzpomínka na 75. výročí prvních transportů evropských Židů do Niska

nad Sanem před hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze, akci pořádala

Židovská obec v Ostravě;

 

* 19. 9. 2017        jednání OV ČSBS Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Opava a Nový Jičín

u hejtmana MSK, připravil OV ČSBS Ostrava;

 

* 28. 9. 2017           účast na odhalení pamětní desky čs. legionáři Rudolfu Tlapákovi na

Matičním gymnáziu v Ostravě;

 

* 4. 10. 2017         pietní exkurze do NP Ležáky a do Pankrácké sekyrárny, účast 25 členů

ČSBS s rodinnými příslušníky, akci uspořádal OV ČSBS;

 

* 5. 10. 2017         jednání společně s dalšími spolky u vedoucího kanceláře primátora

s předsedou kulturní komise města ohledně záměru města instalovat

pamětní desku německým civilistům pracovního tábora Hanke, byl

vysloven nesouhlas;

 

* 26. 10. 2017         účast na pietním aktu ke Dni vzniku ČSR v Ostravě-Michálkovicích;

4

 

* 28. 10. 2017         účast na pietním aktu ke Dni vzniku ČSR u Zborovského památníku

v Husově sadu;

 

*30. 10. 2017           jednání v Žilině o spolupráci se zástupci Oblastného výboru SZPB

Žilinského kraje a dohodnutí termínu a programu 5. ročníku „Pochodu po

stopách ostravských četníků, kteří odešli v roce 1944 na pomoc SNP“ se

starostou Horní Maríkové;

 

* 6. 11. 2017         účast na vernisáži výstavy „Čs. legie 1914-1920“ na FF Ostravské

univerzity;

 

téhož dne jednání na KŘ Policie MSK ohledně vzájemné spolupráce při

zajištění stěžejních akcí v roce 2018;

 

* 11. 11. 2017        účast na pietním aktu v Komenského sadech na počest Dne veteránů,

pietní akt připravilo KVV Ostrava;

 

téhož dne účast části členů na pietním aktu ke Dni veteránů v Jablunkově;

 

* 12. 11. 2017         účast na mši a vzpomínce na válečné veterány v Husově sboru

v Ostravě-Zábřehu, společná akce ČSBS, ČsOL Jednota Opava a

Náboženské Církve čsl. husitské v Ostravě-Zábřehu;

 

* 16. 11. 2017       připomínka Mezinárodního dne studentstva u pamětní desky v budově

bývalého ostravského gestapa, akci připravil OV ČSBS;

 

* 23. 11. 2017         účast na besedě s vědci k připravovaným pamětním deskám německým

obětem pracovního tábora Hanke, Knihcentrum Ostrava;

 

* 26. 11. 2016       účast 18 členů na pietním aktu v Hroznatíně u památníku arm. gen.

Ludvíka Svobody, akci připravil OV ČSBS;

 

* 29. 11. 2017         exkurze do Brna – Kounicovy koleje a Komunitní centrum pro válečné

veterány, účast 21 členů ČSBS, akci uspořádal OV ČSBS;

 

* 1. – 3. 12. 2017     realizace putovní výstavy „Mnichov-okupace-osvobození“ na Výstavišti

Černá louka v Ostravě, účast přes 10 tis. návštěvníků. Akce organizačně

připravena OV ČSBS;

 

* 4. 12. 2017           účast na křtu kalendáře „Válečná pole“, Centrum PANT v Ostravě, akci

pořádalo Slezské zemské muzeum Opava;

 

* 12. 12. 2017         účast na Adventním koncertu Armády ČR – souboru Ondráš v Katedrále

Božského spasitele v Ostravě, koncert zajistilo KVV Ostrava.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *